Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0

Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό

Οραματική δράση

Το έργο “Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0″στοχεύει στη δημιουργία μιας καθολικής πλατφόρμας του Διαδικτύου Πραγμάτων (ΔτΠ), η οποία ανακτά και οπτικοποιεί δεδομένα που παράγονται στα υφιστάμενα συστήματα Έξυπνων Πόλεων, επιτυγχάνοντας τη σημασιολογική συμβατότητα μεταξύ δεδομένων και υπηρεσιών.

Κύριες δραστηριότητες

Εξωτερική συμμόρφωση με υπάρχουσες πλατφόρμες και παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Παροχή πρώτου επιπέδου ενοποίησης μέσω της άντλησης δεδομένων από πολλαπλές ετερογενείς και κάθετες υλοποιήσεις
Ώθηση της ερευνητικής κοινότητας και τόνωση της επιχειρηματικότητας
Νέες εφαρμογές ΔτΠ και καινοτόμες λύσεις με στόχο τη διαλειτουργικότητα της Έξυπνης Πόλης σε όλη τη χώρα

Πανεπιστήμια και Ιδρύματα