Παραδοτέα

ΕΕ1: Απαιτήσεις και Αρχιτεκτονική

Π1.1. Απαιτήσεις πλατφόρμας & Μεθοδολογία ανάπτυξης

[Μ6, Έκθεση]

Π1.2. Αρχιτεκτονική συστήματος και κυβερνοασφάλεια

[Μ12, Έκθεση]

ΕΕ2: Προδιαγραφές και προγραμματιστικές διεπαφές

Π2.1. Σημασιολογικό μοντέλο μεταδεδομένων και αναπαράσταση στοιχείων

[Μ18, Έκθεση]

Π2.2. Προδιαγραφές, βασικό μοντέλο αρχιτεκτονικής και προγραμματιστικές διεπαφές

[Μ20, Έκθεση]

ΕΕ3: Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία

Π3.1. Βοηθητικά εργαλεία ανάλυσης

[Μ24, Ιστότοπος]

Π3.2. Μηχανισμοί υποστήριξης πλατφόρμας

[Μ26, Ιστότοπος]

ΕΕ4: Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας

Π4.1. Διαδικτυακές Εφαρμογές πρόσβασης Χρηστών

[Μ28, Ιστότοπος]

Π4.2. Πυρήνας Πλατφόρμας

[Μ28, Ιστότοπος]

ΕΕ5: Ενσωμάτωση υπαρχόντων υλοποιήσεων

Π5.1. Ενσωμάτωση, μετάφραση και αναδημοσίευση υπηρεσιών

[Μ24, Έκθεση]

Π5.2. Υλοποίηση Πλατφόρμας και ενσωμάτωση κάθετων υλοποιήσεων

[Μ24, Έκθεση]

ΕΕ6: Πιλότοι και επικύρωση συστήματος

Π6.1. Πιλοτικές δράσεις

[Μ28, Έκθεση]

Π6.2. Έλεγχος και επικύρωση συστήματος

[Μ28, Έκθεση]

ΕΕ7: Διαχείριση έργου & Διάχυση αποτελεσμάτων

Π7.1.1. Περιοδική αναφορά προόδου Έργου (Ι)

[Μ6, Έκθεση]

Π7.1.2. Περιοδική αναφορά προόδου Έργου (ΙΙ)

[Μ12, Έκθεση]

Π7.1.3. Περιοδική αναφορά προόδου Έργου (ΙΙΙ)

[Μ18, Έκθεση]

Π7.1.4. Περιοδική αναφορά προόδου Έργου (ΙV)

[Μ24, Έκθεση]

Π7.2 Αναφορά διάχυσης, δημοσιότητας και εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων

[Μ28, Έκθεση]